เมืองมหัศจรรย์ผักผลไม้รณรงค์กินพืช 5 สีต้านโรค

พืชผักและผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก แต่หลายคน โดยเฉพาะเด็กๆ ยังติดนิสัยที่ไม่ชอบรับประทานอาหารประเภทนี้ โดยหารู้ไม่ว่าอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ และยังเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนั้นแนวทางที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหันมากินพืชผักและผลไม้ให้มากขึ้น หรือทำตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่ควรบริโภคอย่างน้อยวันละ 400 กรัม

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบสร้างเสริมด้านสุขภาวะ จึงได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “Fruits & Veggie Wonderland เมืองมหัศจรรย์ผักผลไม้” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคพืชผักผลไม้อย่างเพียงพอ นำไปสู่การปรับพฤติกรรมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าชมจำนวนมาก นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
สำหรับในปีนี้ สสส.ได้มีการรณรงค์ทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บริโภคพืชผัก-ผลไม้ และการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยกินพืชผักและผลไม้น้อยลงกว่าในอดีต เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ นิยมทานอาหารจานด่วน ซึ่งมีแป้ง เนื้อสัตว์ และไขมัน เป็นวัตถุดิบหลัก จึงขาดความสมดุลของสารอาหาร ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ และโรคติดต่อไม่เรื้อรังตามมา เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด และมะเร็ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth