ดอกเบี้ยโรงตึ๊งกทม.แค่ร้อยละ50สต.

ช่วยผู้ปกครอง กทม.ลดดอกเบี้ยโรงตึ๊งเหลือแค่ร้อยละ50สตางค์ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)  ลงนามประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำช่วงเปิดเทอมสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยสำนักงานสถานธนานุบาล(สธก.) หรือโรงรับจำนำกทม. ทุกสาขา จัดโครงการลดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนิสิต นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงเปิดเทอม

ปีการศึกษา2561ที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือน เม.ย.และพ.ค.นี้ เพื่อใช้เป็นค่าเทอม เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป โดยคิดดอกเบี้ยสำหรับผู้ปกครองนักเรียน นิสิต นักศึกษาในอัตราร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือนจะเริ่มโครงการลดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 1561 จนถึง31พ.ค.2561โดยจำกัดรายละไม่เกิน70,000บาท ทั้งนี้มีหลักฐานสำคัญในการขอรับริการคือต้องนำเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนนิสิต นักศึกษา เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครองมาประกอบการใช้สิทธิในวันมาจำนำส่งดอก หรือไถ่ถอน ทั้งนี้กรณีผู้ปกครองที่ไม่ได้เป็นบิดามารดา ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้แนบสำเนาเอกสารแสดงสถานะผู้ปกครองเช่น สมุดประจำตัวนักเรียนที่ระบุชื่อผู้ปกครอง เป็นต้น หรือใบรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้ปกครองพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนที่ระบุชื่อ-นามสกุลของนักเรียน นักศึกษา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews